Általános Szerződési Feltételek

 

 1. ÁSZF (Általános Szolgáltatási Feltételek) hatálya és módosíthatósága
  1. 1.1 Jelen ÁSZF a Szolgáltató reklámtevékenységének, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi jogviszony tekintetében meghatározza a szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket a felek jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.
  2. 1.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (“Ptk.”), és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  3. 1.3 A jelen ÁSZF 2012. január hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Hirdetők a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes hirdetési szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.
  4. 1.4 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Hirdetőknek nem minősülő Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. A Hirdetők a Hirdetés megjelentetésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.
  5. 1.5 A módosítások a Hirdető által elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Hirdető a Szolgáltatásokat a módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi.
 2. A Weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések
  1. 2.1 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
  2. 2.2 Tilos a szálláshirdetési adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni- engedélyezett eseteket kivéve. A Szolgáltató minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.
  3. 2.3 Tilos továbbá
   1. a. a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;
   2. b. a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
   3. c. bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
  4. 2.4 Nem engedélyezett a logó, piktogram, saját, illetve egyéb weboldalra mutató link (a szolgáltatás megrendelése nélkül), teljesen más ingatlant ábrázoló kép, nyilvánvalóan más előfizetőhöz köthető kép, nyilvánvalóan utólag feliratozott fénykép, illetve egyéb, a fenti feltételeket nem teljesítő kép sem. Az ezeknek a kritériumoknak nem megfelelő képeket a rendszer törli.
  5. 2.5 A szolgáltató jelen weboldala szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  6. 2.6 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.
  7. 2.7 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
 3. Adatvédelmi irányelvek és adatkezelés
  1. 3.1 A Szolgáltató a Hirdetők által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.
  2. 3.2 A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.
  3. 3.3 A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Weboldalon el lehet végezni.
  4. 3.4 A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.
  5. 3.5 A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt, amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.
  6. 3.6 A Felhasználó beleegyezése nélkül a Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat nem kapcsolja össze, és azokat harmadik személy részére sem az ÁSZF időbeli hatálya alatt, sem annak visszavonását követően nem adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
  7. 3.7 A Szolgáltató az adatfelvétel során a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja.
  8. 3.8 A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó és a Hirdető hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF jelen fejezetében és a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatában leírt módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. E körben a Hirdető tudomásul veszi, hogy Hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető a Szolgáltató részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, lakóhelyét, valamint mindazon adatait, amelyek a hatályos törvényi szabályozás alapján a szolgáltatás megfelelő lebonyolításához szükségesek. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
  9. 3.9 A Szolgáltató minden eszközzel köteles védeni az általa tárolt adatok biztonságát, hogy ahhoz harmadik személy jogosulatlanul ne férjen hozzá. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.
 4. A Hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:
  1. a. jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
  2. b. indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
  3. c. a Szolgáltató megítélése szerint sértheti szolgáltató  üzleti partnerei vagy a szolgáltatásai felhasználóinak jogait; érdekeit.
  4. d. spam hirdetésnek minősül

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Személyes adatai védelme számunkra is fontos, ennek megfelelően kezelésük során folyamatosan gondoskodunk azok biztonságáról. Adatkezelésünk ráadásul mostantól egy minden európai gazdasági társaságra kötelezően érvényes előírásrendszernek, teljes nevén az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének is megfelel. Adatait ennek alapján megújult Adatvédelmi tájékoztatónk szerint kezeljük mindaddig, amíg másképp nem rendelkezik.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”
vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és
adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető,
vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli
harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb
kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező
tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók
szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon
található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik
személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az
adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
Adatkezelő1 a Honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez,
és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető
Szolgáltatásokat.
Adatkezelő2 a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai
szolgáltatásokat biztosít.
A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek
minősülnek, mivel a Honlapon regisztráló Felhasználó által az adott Szolgáltatásra történő
regisztrációkor és az adott Honlap használata során megadott Személyes adatait az egyik
Adatkezelő a másik Adatkezelő részére továbbítja, aki azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében
kezeli. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között
létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség
az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa
végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok
jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.
A Felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő
vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

Az általad megadott személyes adatokat saját profil oldaladon ellenőrizheted, módosíthatod, és itt kérheted kezelésük megszüntetését, azaz törlésüket is.

Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb
színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a
felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről,
illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának
tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem
teljes értékű.
4.2 Az Adatkezelők személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a
következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 és/vagy 3.4 pontban
hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák
(böngészési előzmények alapján).
4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza.

Az Adatkezelés célja, jogalapja
5.1 Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:
a) online tartalomszolgáltatás;
b) online elérés biztosítása;
c) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
d) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások)
azonosítása;
e) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának
elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
f) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
g) statisztikák, elemzések készítése;
h) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
i) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum stb.) közzétételéhez
felület (tárhely) biztosítása;
j) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek
kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
k) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
l) a Felhasználók jogainak védelme;
m) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Adatkezelő1 a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet
Személyes adatokat, míg Adatkezelő2 által folytatott Adatkezelések célja a fenti c, d), e), h), i),
k) l) és m) pontokban nevesített adatkezelési célok.
Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használják fel.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
12.1 Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével
bármikor módosítsa.
12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos
rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs
szükség.
XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu ) fordulhat.
13.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a
Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
Budapest, 2018. április 17.

Jogok és kötelezettségek

 1. A Felhasználók jogai és kötelezettségei:
  1. 5.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a szállás hirdető felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
  2. 5.2 Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
  3. 5.3 A Szolgáltató által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.
  4. 5.4 Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, illetve minden egyéb, a honlap által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás az Excellent-reklám Kft. kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.
  5. 5.5 A Hirdető tudomásul veszi, hogy a honlapon elhelyezett hirdetésében köteles az adatait időszerűen frissíteni-bejelenteni, hogy az mindenkor a valós állapotot mutassa.
  6. 5.6 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapra nem tölthető fel ingyen hirdetés.
  7. 5.7 A feladott szállás hirdetések a a hirdetési díj után jelennek meg a Szolgáltató oldalán.
  8. 5.8 A Hirdető tudomásul veszi, hogy a 100%-os garancia visszafizetés igénybevételéhez a reklamációját 8 napon belül csak kézzel írott levélben, postai úton tudja megtenni a Szolgáltató felé, melyben feltünteti a bankszámlaszámát. A Hirdető elfogadja, hogy a Szolgáltató csak banki átutalással köteles visszafizetni a hirdetési díjat, postai úton, csekken nem köteles azt rendezni.
  9. 5.9 A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató rendszeres automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére, a hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának, a hirdetésfigyelő aktivitásának tényéről. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak.
  10. 5.10 A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
  11. 5.11 A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Hirdető feladata.
  12. 5.12 A Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, az ügyfelekkel közvetlen módon nem tartja a kapcsolatot, ez kizárólag a Hirdetők joga és kötelezettsége. A Szolgáltató kizárólag honlap elkészítésével, fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével foglalkozik.
   Ennek értelmében a Hirdetők kizárólagos felelőssége alá tartozik az ingatlanközvetítői tevékenység végzéséhez szükséges hatósági bizonyítványokkal és engedélyekkel rendelkezzen.
  13. 5.13 A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetés megrendelésével a Szolgáltató sem részben, sem teljes terjedelemben nem vállalja át a Hirdetőre az ügyfelekkel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben háruló feladatokat és kötelezettségeket.
  14. 5.14 Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg. Más Hirdetés hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.
 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
  1. 6.1 A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
  2. 6.2 A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket – akár ingyenesek, akár olyanok, amelyekért valamilyen formában fizettek a felhasználók – a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje.
  3. 6.3 A Szolgáltató jogában áll, hogy a kiegyenlítetlen díjú szállás hirdetéseket határidő lejárta után törölje.
  4. 6.4 A Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.
  5. 6.5 A honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a Szolgáltató jelen honlapján  használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog az Excellent-Reklám Kft.-t illeti.
  6. 6.6 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ezen a honlapon   megjelentetett szállás hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban,reklámjaiban, illetve egyéb más hirdetési felületen.
  7. 6.7 A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
  8. 6.8 Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A honlap a legnépszerűbb böngészők (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) legfrissebb változatának használatát támogatja.
  9. 6.9 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.
  10. 6.10 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.
  11. 6.11 A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.
  12. 6.12 A Szolgáltató jogosult eltávolítani azokat a Hirdetéseket, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.
  13. 6.13 Amennyiben a Hirdető a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a honlap számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő Hirdetést jelenít meg a Szolgáltató jogosult a Hirdetés eltávolítására a Hirdető előzetes értesítése nélkül.
  14. 6.14 A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző Hirdetések megjelenését a Szolgáltató felfüggesztheti.
  15. 6.15 Szolgáltató jogosult egyoldalúan a Szolgáltatást felfüggeszteni, abban az esetben is, ha Hirdető olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna, valamint abban az esetben, ha Hirdető a fizetési kötelezettségének teljesítésével a szolgáltató által meghatározott fizetési határidőt meghaladóan késedelembe esik. A szolgáltatás felfüggesztése a Hirdető valamennyi, a Szolgáltatónál lévő Hirdetésére kiterjed a számla kiegyenlítéséig.
  16. 6.16 A Szolgáltató az általa használt szoftverek és ügyfelei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok átvételének megtagadására, amely olyan partnertől vagy szoftverből származik, amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél. Ilyen esetekben a Szolgáltatónak joga van a meglévő szolgáltatást azonnali hatállyal, az erre való hivatkozással megszüntetni.
  17. 6.17 A Szolgáltatás fenti okokból történő felfüggesztése, megszüntetése nem mentesíti Hirdetőt a felfüggesztés, megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat a Szolgáltató hirdetési rendszerének, valamint az esetlegesen megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni. A felfüggesztés tartamával a Szolgáltatás-nyújtási kötelezettség határideje nem hosszabbodik meg.
  18. 6.18 A Szolgáltató a Hirdető által befizetett hirdetési díj befizetésének napjától számítva 1vagy 2 éven keresztül (+ adott kedvezmények,ajándék hónapok)szerepelteti az adott hirdetést a weboldalán, amennyiben az nem ütközik az ÁSZF bármely pontjával.
  19. 6.19 100%-os Garancia után a pénz visszafizetési igényt, reklamációt a Szolgáltató kizárólag kézzel írott formában köteles elfogadni a Hirdetőtől, melyet a Szolgáltató postacímére küld el. A Szolgáltató kizárólag banki átutalással vállalja a hirdetési díjvisszafizetését, postai úton nem köteles pénzt visszafizetni.
 3. Felelősség kizárása
  1. 7.1 A  Szolgáltató jelen honlapján, oldalain elhelyezett szálláshirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. A honlap üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a honlap oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a honlap oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.
  2. 7.2 A Szolgáltató  nem vállal felelősséget:
   1. a. az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
   2. b. az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
   3. c. a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
   4. d. a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
   5. e. egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
   6. f. felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
   7. g. a rendszer használatából adódó károkért,
   8. h. bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A honlap  szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.
  3. 7.3 A Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét így nem vonható felelősségre a honlapon szereplő szállások vonatkozásában az árakra vonatkozó adatok piaci viszonyoknak megfelelőségért és valóságáért. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi igénytől.
 4. Egyéb rendelkezések
  1. 8.1 A honlap  üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett weboldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.
  2. 8.2 Fenntartjuk továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, a honlap oldalain elhelyezett hirdetések törlésének jogát az alábbi esetekben:
   1. a. megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;
   2. b. jogsértést megvalósító hirdetés;
   3. c. az etikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
   4. d. duplikált hirdetés (egy hirdetés ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása)
  3. 8.3 Egy regisztrált partner csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést. A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.
  4. 8.4 Egy adott e-mail cím, vagy telefonszám több hirdető adatai között is szerepelhet.
  5. 8.5 A hirdetések szöveges részében (a leírásban) csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, e-mail cím, link (ez utóbbi külön szolgáltatás igénybevétele-felár megfizetése- nélkül) nem kerülhet bele ebbe a szövegbe. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére.
  6. 8.6 Fenntartjuk a honlap oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.

 

A fentiekben foglaltak el nem olvasása nem mentesít azok betartása alól.