Adatvédelmi Nyilatkozat

A Szolgáltató a Hirdetők által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.

 1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.
 2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Weboldalon el lehet végezni.
 3. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.
 4. A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt, amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.
 5. A Felhasználó beleegyezése nélkül a Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat nem kapcsolja össze, és azokat harmadik személy részére sem az ÁSZF időbeli hatálya alatt, sem annak visszavonását követően nem adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
 6. A Szolgáltató az adatfelvétel során a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja.
 7. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó és a Hirdető hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF jelen fejezetében és a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatában leírt módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. E körben a Hirdető tudomásul veszi, hogy Hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető a Szolgáltató részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, lakóhelyét, valamint mindazon adatait, amelyek a hatályos törvényi szabályozás alapján a szolgáltatás megfelelő lebonyolításához szükségesek. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 8. A Szolgáltató minden eszközzel köteles védeni az általa tárolt adatok biztonságát, hogy ahhoz harmadik személy jogosulatlanul ne férjen hozzá. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.
 9. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  Személyes adatai védelme számunkra is fontos, ennek megfelelően kezelésük során folyamatosan gondoskodunk azok biztonságáról. Adatkezelésünk ráadásul mostantól egy minden európai gazdasági társaságra kötelezően érvényes előírásrendszernek, teljes nevén az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének is megfelel. Adatait ennek alapján megújult Adatvédelmi tájékoztatónk szerint kezeljük mindaddig, amíg másképp nem rendelkezik.

  A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe
  az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”
  vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
  évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
  továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
  évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
  Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és
  adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető,
  vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli
  harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb
  kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező
  tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók
  szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon
  található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik
  személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az
  adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
  Adatkezelő1 a Honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez,
  és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető
  Szolgáltatásokat.
  Adatkezelő2 a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai
  szolgáltatásokat biztosít.
  A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek
  minősülnek, mivel a Honlapon regisztráló Felhasználó által az adott Szolgáltatásra történő
  regisztrációkor és az adott Honlap használata során megadott Személyes adatait az egyik
  Adatkezelő a másik Adatkezelő részére továbbítja, aki azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében
  kezeli. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között
  létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség
  az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa
  végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok
  jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.
  A Felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő
  vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

  Az általad megadott személyes adatokat saját profil oldaladon ellenőrizheted, módosíthatod, és itt kérheted kezelésük megszüntetését, azaz törlésüket is.

  Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
  adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb
  színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a
  felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről,
  illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának
  tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem
  teljes értékű.
  4.2 Az Adatkezelők személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a
  következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 és/vagy 3.4 pontban
  hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák
  (böngészési előzmények alapján).
  4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó
  bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során
  generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus
  eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó
  külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
  naplózza.

  Az Adatkezelés célja, jogalapja
  5.1 Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:
  a) online tartalomszolgáltatás;
  b) online elérés biztosítása;
  c) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  d) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások)
  azonosítása;
  e) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának
  elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
  f) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
  g) statisztikák, elemzések készítése;
  h) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
  i) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum stb.) közzétételéhez
  felület (tárhely) biztosítása;
  j) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek
  kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
  k) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
  l) a Felhasználók jogainak védelme;
  m) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
  Adatkezelő1 a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet
  Személyes adatokat, míg Adatkezelő2 által folytatott Adatkezelések célja a fenti c, d), e), h), i),
  k) l) és m) pontokban nevesített adatkezelési célok.
  Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
  használják fel.

  Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
  12.1 Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével
  bármikor módosítsa.
  12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos
  rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs
  szükség.
  XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

  13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
  +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu ) fordulhat.
  13.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
  hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
  tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a
  Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
  Budapest, 2018. április 17.